Hotel Royal Caserta

Viale Vittorio Veneto, 13 81100 Caserta
(+39) 082 332 5222

www.royalcaserta.it